Xəbərlər

hemker
04 Apr

Azad həmkarlar təşkilatı məktəbin kollegial idarə olunmasında fəal iştirak edir.

Həmkarlar təşkilatı Azad həmkarlar təşkilatı məktəbin kollegial idarə olunmasında fəal iştirak edir. Belə ki, təhsil müəssisələrində əmək prosesinin təşkili, adamların yaradıcılıq təşəbbüskarlığının yüksəldilməsi, dövlət və əmək intizamının möhkəmləndirilməsi, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə, əməyə şüurlu münasibətin tərbiyə edilməsi, kollektivin hər bir üzvünün sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların əməyinin stimullaşdırılması, hüquq və vəzifələrinin qorunması və s. məsələlər əsas

Read More
dddire
04 Apr

Məktəb direktorunun informasiya mənbələri hansılardır?

Məktəb direktorunun informasiya mənbələri Hər hansı sosial sistemi keyfiyyətli informasiyalarla təmin etmək üçün birinci növbədə həmin sistemdə informasiya mənbələrini dəqiqləşdirmək lazımdır. Axı bir sosial sistemin informasiyaları digərindən təkcə məzmununa görə deyil, həm də mənbələrinə görə fərqlənir. Məsələn, cəmiyyətin sosial-siyasi və ideya-mənəvi həyatına aid informasiyalar texniki və iqtisadi informasiyalardan həm məzmununa, həm verilmə tərzinə, həm də

Read More
04 Apr

MKA-nın fəaliyyəti könüllülük,ədalətlilik, şəfaflıq, hüquq bərabərliyi və özünüidarə prinsipləri əsasında qurulur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 aprel 2006-cı il tarixli, 1414 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Xüsusi istedada malik olan uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2006-2010-cu illər)» nın icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 21 yanvar 2008- ci il 63 nömrəli əmrinə əsasən 317 saylı tam orta məktəbdə 02.04.2019 cu ildə MKA yaradıldı.

Read More
PSSS
02 Apr

Təhsili idarəetmə orqanları və onların tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar təhsil sisteminin özəyini təşkil edir.

Təhsil sistemi anlayışı Bu anlayış özü ədəbiyyatda müxtəlif formada işlənmişdir: “maarif sistemi”, “xalq maarifi sistemi”, “təhsil sistemi”, “xalq təhsili sistemi”, “dövlət təhsil sistemi”. Müxtəliflik onunla izah edilir ki, ölkənin inkişafı ərzində tədris müəssisələri başqa-başqa idarə və nazirliklərin tabeliyində fəaliyyət göstərmişdir. Müasir dövrdə maarif nazirliyi ali və orta ixtisas təhsili nazirliyi və texniki peşə təhsili komitəsi

Read More
mw'llim
02 Apr

Təhsil sadəcə bilikləri mənimsətmək üçündürmü?

Təhsil haqqında anlayış Təhsil insanlara öz əcdadlarının əsrlər boyu əldə etdiyi təcrübə və biliklərə bir neçə il ərzində yiyələnmək imkanı verir. Yaşadığı zamanın tələbləri səviyyəsində durmağa, hər dəfə sıfırdan başlamaq deyil, özündən əvvəlki nəsillərin işini davam etdirməyə insan yalnız təhsil sayəsində müyəssər olur. Ə.X.Paşayev və F.A.Rüstəmov təhsili pedaqogika elminin predmeti kimi qəbul edir və onun

Read More
Aynur
02 Apr

İstənilən orta məktəbdə istedadlı şagirdlər vardır. Bu şagirdləri necə üzə çıxarmaq olar?

    Gəncə şəhər 37 saylı ümumi orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Aynur Abbasovanın şagirdlərlə işini sizlərə təqdim edirik. Cəmiyyətin inkişafında əsas kriteriyalar arasında təhsil mərkəzi yeri tutur. Dövlətimiz təhsil sisteminin prioritet inki¬şafı, onun həyata keçirilməsi strategiyasını müəyyən etmiş, bu sistemin dayanıqlı inkişafını və normal fəaliyyətini təmin et¬mək üçün bütün vacib addımları atmışdır. Təhsil sisteminin inkişafının

Read More
idaer
30 Mar

Məktəbi idarəetmənin mahiyyəti, vəzifələri və xüsusiyyətləri

İdarəetmə ingilis sözü olub “ Management” rus dilində isə “Upravleniye” türk dilində isə “Yönetim” kimi tərcünə olunur. Lakin idarəetmə ilə menecment anlayışı eyni deyildir. İdarəetmə anlayışı daha geniçdir. Obrazlı desək, o dövlətin də, avtomobilində idarə olunmasını bildirir. Ümumiyyətlə, müasir idarəetmə nəzəriyyəsi XIX əsrin son 10 illiyində meydana gəlmişdir. Bu zamandan bəri bir çox iqtsiadi, mədəni

Read More
menecer
30 Mar

Ümumtəhsil müəssisələrinin idarəedilməsinin metod və üslubları

Ümumtəhsil müəssisələrinin idarəedilməsinin metod və üslubları Ümumilikdə idarəetmənin səmərəsi bu prosesdə tətbiq olunan metod və üslublarla sıx bağlıdır. Metod yunan sözü olub methodos sözündən törəmişdir, qarşılığında “nəyəsə nail olmaq” anlamındadır. İdarəetmənin metodları dedikdə, qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün idarəetmə obyektinə edilən təsir yolları, vasitələri başa düşülür. İdarəetmədə bir çox metodlar, üsullar və vasitələr vardır ki,

Read More
Malik
30 Mar

Yaxşı olar ki, dərsdinləmə planlaşdırılsın.

Malik Aranlının əziz xatirəsinə həsr olunur. Yazı Malik Aranlıya məxsusdur Dərs təlim və tərbiyənin təşkilat forması içərisində mərkəzi yer tutur. Eləcə də dərs bir tədbir vahidi kimi təlimin vəzifə, məzmun və üsullarını öz tərkibində birləşdirir. Ona görə də məktəblərimizdə dərsin təkmilləşdirilməsi həmişə didaktikanın aktual problemi olmuş, cəmiyyətimizin müxtəlif inkişaf mərhələsində dövrün ahənginə uyğun olaraq dərsə

Read More
BSTI
29 Mar

Təlimlər BŞTİ və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində reallaşdırılıb.

Deyerlerimiz.az saytı məlumat verir ki, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) əməkdaşları üçün maliyyə savadlılığının artırılması istiqamətində təlimlər keçirilib. Təlimlər  BŞTİ və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində reallaşdırılıb. Təlimlərin keçirilməsinin əsas məqsədi BŞTİ əməkdaşlarının maliyyə savadlılığının, iqtisadi bilik və bacarıqlarının artırılmasından ibarətdir. Təlimlərdə maliyyə savadlılığı, pul nişanları, istehlak büdcəsinin planlaşdırılması, mövcud resurslardan qənaətlə

Read More
Page 4 of 23« First...23456...1020...Last »