Xəbərlər

20
18 Feb

Müəllim cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir.

 Müsahibimiz: Demokratiyanın və Milli Dəyərlərin Təbliği İctimai Birliyinin sədr müavin, Bakı Şəhəri F.Bayramov adına 22 saylı tam orta məktəbin müəllimi Cavid Cəfərzadədir.  – Cavid müəllim sizcə şagird-müəllim münasibətləri necə tənzimlənməlidir? – Bu çox maraqlı və bu günləri təhsil sistemində ən aktual məsələlərdən biridir. Müəllim şagirdlə münasibətlərini daim nəzarətdə saxlamalı və qarşılıqlı hörmət olmalıdır. Müəllim yeri

Read More
Sirvansahlar
18 Feb

Şirvanşahlar sarayı 3 əsrə tikilib, ərsəyə gəlib.

Şirvanşahların (Şirvan hakimlərinin) Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində yerləşən köhnə iqamətgahı. Kompleksə saraydan başqa divanxana, Şirvanşahlar türbəsi, minarəsilə 1441-ci ilə aid saray məscidi, hamam və saray alimi Seyid Yəhya Bakuvinin türbəsi daxildir. Saray kompleksi XIII əsrdən XVI əsrə qədər müddətdə tikilib[3] (Saray daxil olmaqla bəzi binalar XV əsrin əvvəllərində Şirvanşah I Xəlilullahın hakimiyyəti dövründə tikilib[4]). Sarayın tikintisi Şirvanşah I Axsitanın ailə üzvlərini itirdiyi Şamaxı zəlzələsindən sonra paytaxtın Şamaxıdan Bakıya köçürülməsi ilə əlaqələndirilir.[3] Əsas tikililərin müxtəlif vaxtlarda tikilməsinə baxmayaraq saray

Read More
Şuşa
18 Feb

Şuşa Azərbaycanın ən dilbər guşələrindən biridir.

  Şuşa qalası Azərbaycanın tarixi memarlıq abidəsi baximindan ən öndə gələn nümunələrdən biridir.   Azərbaycanın Şuşa şəhərini əhatə edən qala divarlarıdır.Qala uzun müddət ərzində şəhəri xarici müdaxilələrdən qorumuş,uzun müddət alınmazlıq simvolu olmuşdur. Ağa Məhəmməd şah Qacarın Cənubi Qafqaza yürüşü zamanı qala uzun müddət mühasirədə saxlanılsa da ələ keçirilə bilinməmişdir. Şuşa qalasının əsasının nə zaman qoyulması haqqında

Read More
18 Feb

Hz. Əli (ə)-ın ibrətamiz hikmətli sözləri.

  1.insanlar bilmədikləri şeylərə düşməndir.   2.Axmaqla yaxın dost olma. Öz etdiyini sənə gözəl göstərər, səni də özünə bənzətmək istər.   3.İbrət alınacaq şeylər çox, ibrət alanlar isə az.   4.Ağıllının zənni cahilin yəqinindən daha doğrudur.   5.Az elmi olub bildiyinə əməl edən, çox elmi olub əməl etməyəndən xeyirlidir.   6.Cahil dostundan çox ağıllı düşməninə

Read More
17 Feb

Xudafərin körpüsü Azərbaycan memarlıq abidəsinin ən mükmməl nümunəsi

Xudafərin körpüsü 1027-ci ildə Şəddadi hökmdarı Məhəmməd oğlu Fəzl (Fəzl ibn Məhəmməd) tərəfindən Rəvvadilərlə mübarizə aparmaq üçün inşa olunub.[1] Unikal memarlıq abidəsi olan körpüdə Azərbaycan memarlıq məktəbinin üslubu izlənilməkdədir. Ağa Məhəmməd şah Qacarın Azərbaycana yürüşü zamanı bir hissəsi uçurulsa da, sonradan bərpa edilmişdir. Təbii qayalar üzərində inşa edilən körpünün bir hissəsi dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Körpüdən bir qədər aralı daha bir körpü

Read More
Qorqud
14 Feb

“Kitabi-Dədəd Qorqud” Azərbaycan Türkcəsinin tarixini öyrənmək baxımından qədim mənbədir.

“Kitabi-Dədəd Qorqud” Azərbaycan Türkcəsinin tarixini öyrənmək baxımından qədim mənbədir. Ənənəyə görə, “Kitabi Dədə Qorqud”da dastanların müəllifliyi Dədə Qorquda aid edilir. XIV əsr tarixçilərindən Aybək əd-Dəvadari və Fəzlullah Rəşidəddin Dədə Qorqudun Məhəmməd peyğəmbər zamanında yaşadığını və türklər tərəfindən elçi sifətilə onun yanına göndərildiyini yazmışlar. Dastanın müqəddiməsində də Dədə Qorqudun Məhəmməd peyğəmbər zamanında yaşadığı qeyd edilir.[3] Dastanların əsas süjeti aşağıdakı on iki

Read More
teatr
14 Feb

Bakı Uşaq Teatırı növbəti uğura imza atdı.

Kişini xoşbəx edən qadındır elə deyilmi? Bu gün Bakı Uşaq teatırı “Oyun” adlı tamaşasını tamaşaçılara təqdim etdi. Deyerlerimiz.az sayıtının əməkdaşına açıqlama verən teatrın bədii rəhbəri İntiqam Soltan  tamaşanın mahiyyəti haqqında məlumat verdi. O, bildirdi ki, tamaşa ailə-məişət mövzusunda qurulub, ailədə baş verən olaylardan, kişi-qadın münasibətlərdən bəhs edir. Tamaşa Elçin Hüseynbəylinin eyni adlı əsəri üzərində səhnələşdirlib.

Read More
Dahi Nizami
14 Feb

Nizami Şərq aləminin yetirmiş olduğu ən böyük mütəffəkirdir.

Nizаmi irsi dünyа mədəniyyəti хəzinəsinə Şərqin İslаm bölgəsinin dərin humаnizmlə zəngin оrtа əsrlər fəlsəfi pоеziyаsının ən pаrlаq təzаhürü кimi dахil оlub.   Nizаmi 1141-ci ildə оrtа əsrlər Аzərbаycаnının ən iri ticаrət və mədəniyyət mərкəzlərindən birində – Gəncə şəhərində dünyаyа gəlib və bütün ömrü bоyu dаim burаdа yаşаmışdır. Əgər mütəfəккirin yаşаdığı dövrün Islаm mədəniyəti bölgəsi nümаyəndələri

Read More
Momunə xatun türbəsi
11 Feb

Mömünə xatun türbəsi Şərq mədəniyyətinin ən gözəl incilərindən biri

MÖMİNƏ XATUN türbəsi  Əcəmi Əbubəkr oğlunun dövrümüzə çatmış ən gözəl əsəri olan Möminə xatun türbəsi bu gün də orta əsrlər Naxçıvan şəhərinin əzəmətini əks etdirir. Naxçıvan memarlıq məktəbinin, bədii memarlıq səviyyəsinin bir şahidi kimi Naxçıvanın mərkəzində yüksəlir. Abidənin üzərindəki kitabədən türbənin 1186-cı ildə Atabəy Şəmsəddin Eldənizin oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvanın arvadı Möminə xatunun şərəfinə tikildiyi

Read More
10 Feb

Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənəti ortaq Türk mədəniyyəti inciləridir

Türk xalqlarının ədəbiyyat və incəsənəti. Türk xalqları ədəbiyyatının 5 min ildən çox tarixi var. Bu xalqların tarix və ədəbiyyatını əks etdirən mənbələr yaddaşla ağızdan-ağıza keçən xalq yaradıcılığı ilə bağlıdır. Bu mənbələr türklərin əsrlərdən bəri yaratdığını qoruyub saxlamışdı. Hun türklərinin «Oğuz xaqan», göytürklərin «Boz qurd», uyğur türklərinin «Köç» dastanları islama qədər yayılmışdır. Islamdan sonra Qaraxanlı türkləri

Read More
Page 20 of 23« First...10...1819202122...Last »