Xəbərlər

17 Feb

Xudafərin körpüsü Azərbaycan memarlıq abidəsinin ən mükmməl nümunəsi

Xudafərin körpüsü 1027-ci ildə Şəddadi hökmdarı Məhəmməd oğlu Fəzl (Fəzl ibn Məhəmməd) tərəfindən Rəvvadilərlə mübarizə aparmaq üçün inşa olunub.[1] Unikal memarlıq abidəsi olan körpüdə Azərbaycan memarlıq məktəbinin üslubu izlənilməkdədir. Ağa Məhəmməd şah Qacarın Azərbaycana yürüşü zamanı bir hissəsi uçurulsa da, sonradan bərpa edilmişdir. Təbii qayalar üzərində inşa edilən körpünün bir hissəsi dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Körpüdən bir qədər aralı daha bir körpü

Read More
Qorqud
14 Feb

“Kitabi-Dədəd Qorqud” Azərbaycan Türkcəsinin tarixini öyrənmək baxımından qədim mənbədir.

“Kitabi-Dədəd Qorqud” Azərbaycan Türkcəsinin tarixini öyrənmək baxımından qədim mənbədir. Ənənəyə görə, “Kitabi Dədə Qorqud”da dastanların müəllifliyi Dədə Qorquda aid edilir. XIV əsr tarixçilərindən Aybək əd-Dəvadari və Fəzlullah Rəşidəddin Dədə Qorqudun Məhəmməd peyğəmbər zamanında yaşadığını və türklər tərəfindən elçi sifətilə onun yanına göndərildiyini yazmışlar. Dastanın müqəddiməsində də Dədə Qorqudun Məhəmməd peyğəmbər zamanında yaşadığı qeyd edilir.[3] Dastanların əsas süjeti aşağıdakı on iki

Read More
teatr
14 Feb

Bakı Uşaq Teatırı növbəti uğura imza atdı.

Kişini xoşbəx edən qadındır elə deyilmi? Bu gün Bakı Uşaq teatırı “Oyun” adlı tamaşasını tamaşaçılara təqdim etdi. Deyerlerimiz.az sayıtının əməkdaşına açıqlama verən teatrın bədii rəhbəri İntiqam Soltan  tamaşanın mahiyyəti haqqında məlumat verdi. O, bildirdi ki, tamaşa ailə-məişət mövzusunda qurulub, ailədə baş verən olaylardan, kişi-qadın münasibətlərdən bəhs edir. Tamaşa Elçin Hüseynbəylinin eyni adlı əsəri üzərində səhnələşdirlib.

Read More
Dahi Nizami
14 Feb

Nizami Şərq aləminin yetirmiş olduğu ən böyük mütəffəkirdir.

Nizаmi irsi dünyа mədəniyyəti хəzinəsinə Şərqin İslаm bölgəsinin dərin humаnizmlə zəngin оrtа əsrlər fəlsəfi pоеziyаsının ən pаrlаq təzаhürü кimi dахil оlub.   Nizаmi 1141-ci ildə оrtа əsrlər Аzərbаycаnının ən iri ticаrət və mədəniyyət mərкəzlərindən birində – Gəncə şəhərində dünyаyа gəlib və bütün ömrü bоyu dаim burаdа yаşаmışdır. Əgər mütəfəккirin yаşаdığı dövrün Islаm mədəniyəti bölgəsi nümаyəndələri

Read More
Momunə xatun türbəsi
11 Feb

Mömünə xatun türbəsi Şərq mədəniyyətinin ən gözəl incilərindən biri

MÖMİNƏ XATUN türbəsi  Əcəmi Əbubəkr oğlunun dövrümüzə çatmış ən gözəl əsəri olan Möminə xatun türbəsi bu gün də orta əsrlər Naxçıvan şəhərinin əzəmətini əks etdirir. Naxçıvan memarlıq məktəbinin, bədii memarlıq səviyyəsinin bir şahidi kimi Naxçıvanın mərkəzində yüksəlir. Abidənin üzərindəki kitabədən türbənin 1186-cı ildə Atabəy Şəmsəddin Eldənizin oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvanın arvadı Möminə xatunun şərəfinə tikildiyi

Read More
10 Feb

Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənəti ortaq Türk mədəniyyəti inciləridir

Türk xalqlarının ədəbiyyat və incəsənəti. Türk xalqları ədəbiyyatının 5 min ildən çox tarixi var. Bu xalqların tarix və ədəbiyyatını əks etdirən mənbələr yaddaşla ağızdan-ağıza keçən xalq yaradıcılığı ilə bağlıdır. Bu mənbələr türklərin əsrlərdən bəri yaratdığını qoruyub saxlamışdı. Hun türklərinin «Oğuz xaqan», göytürklərin «Boz qurd», uyğur türklərinin «Köç» dastanları islama qədər yayılmışdır. Islamdan sonra Qaraxanlı türkləri

Read More
Ud qədim musiqi aləti
09 Feb

Azərbaycanın ən qədim musiqi aləti. Qədim silivizasiya

Qopuz Ən qədim simli çalğı alətlərindən biridir. Onun yaranma tarixi eramızdan çox-çox əvvəllərə aid edilir. ABŞ arxeoloqlarının 1960-cı ildə Cənubi Azərbaycanın Şuşdağı ətəyində yerləşən Cığamış qədim insan məskənində apardıqları qazıntılar zamanı e. ə. VI minilliyə aid edilən nadir mədəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir. Bu tapıntılardan ən maraqlısı sinəsində qopuz tutmuş ozan və bir neçə başqa musiqiçidən

Read More
09 Feb

Milli Geyimlər Azərbaycanın mədəni səviyyəsinin göstəricisidir

Azərbaycanın Milli Geyimləri   Azərbaycanın milli geyimləri uzun sürən və çox mürəkkəb inkişaf yolu keçmiş olan xalq maddi və mənəvi mədəniyyətinin nəticəsidir. Xalqın tarixi ilə möhkəm bağlı olan geyimlər, onun mədəniyyətini öyrənmək üçün qiymətli mənbələrdən biridir. Geyimlər maddi mədəniyyətin bütün başqa ünsürlərindən daha çox xalqın milli xüsusiyyətini əks etdirməklə yanaşı sabit etnik əlamətlər sırasına daxildir.

Read More
09 Feb

Azərbaycanın maddi-mədəniyyət abidələrinin zəngin olması onun qədim tarixə malik olmasını sübut edir.

Bəşər cəmiyyətinin ilkin inkişaf dövrü İbtidai icma qurluşudur. Bu sinifli cəmiyyət insanların birgə yaşayışına dayanan, birgə əməyə əsaslanan bir cəmiyyətdir. Yazı isə bu qurluşun ən qədim mərhələsi olan daş dövründən bəhs edir. Paleolit dövründə insanlar gil qablar (keramika) ilə tanış deyildilər. Bu dövrdə əkinçilik və heyvandarlıq yoxdu. Paleolit dövründə həyatın sosial təşkili haqqında elmin əldə etdiyi nəticələr azdır

Read More
28 Aug

Qız qalası

Bakının, eləcə də Abşeronun ən möhtəşəm və sirli memarlıq abidəsidir. Qala qədim qala divarlarının (İçəri Şəhərin) cənub-şərq hissəsində, dənizkənarı parkın (bulvar) yaxınlığında yerləşən tarixi abidədir. Uca qüllə şəkilli bu nadir abidənin açılmamış tarixi-memarlıq problemləri çoxdur.   Hündürlüyü 28 m, diamеtri birinci mərtəbədə 16,5 m-dir. Birinci mərtəbədə divarın qalınlığı 5 m-ə çatır. Qalanın daхili hissəsi 8

Read More
Page 20 of 22« First...10...1819202122