Category Archives: Yazarlar

Qadir bey
09 Apr

Gün-gündən təhsil sferasında qəbul edilən qərar və fərmanlar tədris prosesinin keyfiyyətini əsas götürür. Təhsil prosesinin keyfiyyəti isə bir mənalı olaraq şagirdin və ya tələbənin tədris olunan fənn və ya mövzunun qavramasından bir başa olaraq asılıdır. Qeyd edilən məsələnin həlli üçün informasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2016-cı il 16 mart tarixli 1897

Read More
PSSS
02 Apr

Təhsili idarəetmə orqanları və onların tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar təhsil sisteminin özəyini təşkil edir.

Təhsil sistemi anlayışı Bu anlayış özü ədəbiyyatda müxtəlif formada işlənmişdir: “maarif sistemi”, “xalq maarifi sistemi”, “təhsil sistemi”, “xalq təhsili sistemi”, “dövlət təhsil sistemi”. Müxtəliflik onunla izah edilir ki, ölkənin inkişafı ərzində tədris müəssisələri başqa-başqa idarə və nazirliklərin tabeliyində fəaliyyət göstərmişdir. Müasir dövrdə maarif nazirliyi ali və orta ixtisas təhsili nazirliyi və texniki peşə təhsili komitəsi

Read More
idaer
30 Mar

Məktəbi idarəetmənin mahiyyəti, vəzifələri və xüsusiyyətləri

İdarəetmə ingilis sözü olub “ Management” rus dilində isə “Upravleniye” türk dilində isə “Yönetim” kimi tərcünə olunur. Lakin idarəetmə ilə menecment anlayışı eyni deyildir. İdarəetmə anlayışı daha geniçdir. Obrazlı desək, o dövlətin də, avtomobilində idarə olunmasını bildirir. Ümumiyyətlə, müasir idarəetmə nəzəriyyəsi XIX əsrin son 10 illiyində meydana gəlmişdir. Bu zamandan bəri bir çox iqtsiadi, mədəni

Read More
menecer
30 Mar

Ümumtəhsil müəssisələrinin idarəedilməsinin metod və üslubları

Ümumtəhsil müəssisələrinin idarəedilməsinin metod və üslubları Ümumilikdə idarəetmənin səmərəsi bu prosesdə tətbiq olunan metod və üslublarla sıx bağlıdır. Metod yunan sözü olub methodos sözündən törəmişdir, qarşılığında “nəyəsə nail olmaq” anlamındadır. İdarəetmənin metodları dedikdə, qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün idarəetmə obyektinə edilən təsir yolları, vasitələri başa düşülür. İdarəetmədə bir çox metodlar, üsullar və vasitələr vardır ki,

Read More
Malik
30 Mar

Yaxşı olar ki, dərsdinləmə planlaşdırılsın.

Malik Aranlının əziz xatirəsinə həsr olunur. Yazı Malik Aranlıya məxsusdur Dərs təlim və tərbiyənin təşkilat forması içərisində mərkəzi yer tutur. Eləcə də dərs bir tədbir vahidi kimi təlimin vəzifə, məzmun və üsullarını öz tərkibində birləşdirir. Ona görə də məktəblərimizdə dərsin təkmilləşdirilməsi həmişə didaktikanın aktual problemi olmuş, cəmiyyətimizin müxtəlif inkişaf mərhələsində dövrün ahənginə uyğun olaraq dərsə

Read More
sinif
29 Mar

Sinif rəhbəri anket sorğu keçirən zaman açıq tipli suallardan istifadə edə bilər. Sinif rəhbəri üçün şagirdlərin istəklərini, idraki maraqlarını vaxtında öyrənmək vacibdir ki, onları işdə tətbiq edə bilsin. Formasına görə anketlər açıq (şagird cavabı sərbəst qeyd edir, öz fikirlərini yazır) və qapalı (verilmiş cavabların arasından uyğun variantı seçir) olur. Açıq suallara verilən tələblər aşağıdakılardır: 1. 

Read More
28 Mar

Təşкilаtçı – sinifdənxaric və məкtəbdənкənаr tərbiyə işlərinin əsas təşкilаtçısı və rəhbəridir.

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işləri üzrə təşkilatçı (tərbiyə işləri üzrə təşkilatçı) o ümumtəhsil məktəbində direktorun müavini hesab edilərək məktəbdə və məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin əsas təşkilatçısı və rəhbəridir. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının əsas vəzifəsi sinif rəhbərləri və müəllimlərin apardığı tərbiyəvi işlərə rəhbərlik etmək, onlara lazımi metodiki kömək və istiqamətlər vermək, şagird kollektivinin, uşaq

Read More
sinif
27 Mar

Sinif rəhbərinin tərbiyəvi iş planı necə olmalıdır və tərtibi qaydaları

Sinif rəhbərinin tərbiyəvi iş planı Sinif rəhbəri rəhbərlik etdiyi sinifdə təlim-tərbiyə işini planlaşdırarkən  tərbiyənin məqsəd və vəzifələrini nəzərə almalıdır. Sinif rəhbəri rəhbərlik etdiyi siniflə bağlı olaraq təlim-tərbiyə işini planlaşdırarkən sinif rəhbəri həm tərbiyənin məqsəd və vəzifələrini nəzərə almalı, həm də məktəbin ümumi iş planı ilə hesablaşmalıdır. Sinif rəhbəri tədbirlər planı hazırlayarkən sinfin bilik və tərbiyəlilik

Read More
sinif
27 Mar

Bəs sinif rəhbəri şagirdləri hansı metodlarla öyrənə bilər?

Sinif rəhbəri  öyrənmənin təbiiliyi, həyatiliyi və obyektivliyi təmin edir….. Sinif rəhbəri sinfə aid sənədləri tərtib edir, gündəliklərin və şagirdlərin şəxsi işlərinin vəziyyətinə nəzarət edir. Sinif rəhbərinin əsas fəaliyyət sahələri aşağıdakılardır: 1. Ayrı-ayrı şagirdləri və sinif kollektivini davamlı öyrənmək; 2. Şagird kollektivini təşkil etmək, vəzifə bölgüsü aparmaq; 3. Müəllimlərin tərbiyəvi fəaliyyətini tənzim etmək; 4. Sinifdənxaric tərbiyə işlərini

Read More
Aynur
27 Mar

Mən şagirdlərimə Vətən torpağını sevdirmək üçün əlimdən gələni etməyə çalışıram.

Gəncə şəhər 37 saylı ümumi orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Aynur Abbasovanın şagirdlərlə işini sizlərə təqdim edirik. Hər bir müəllim istəyir ki, yetişdirdiyi şagirdlərdə müsbət keyfiyyətləri aşılasın. Hər bir müəllim istər ki, yetişdirdiyi şagirdlərdə müsbət keyfiyyətləri aşılasın. Onlara savad verməklə yanaşı insanı keyfiyyətləri də təbliğ etsin. Bunun üçün hər bir müəllim öhdəsinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə

Read More
Page 1 of 3123