Category Archives: Yazarlar

Без названия (1)
08 Sep

Müasir müəllim necə olmalıdır?

Müstəqil Azərbaycan təhsil sisteminin beynəlxalq sistemə inteqrasiyası üçün bu sahədə çoxlu dəyişikliklər, islahatlar gedir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, yeni əsrdə cəmiyyətin və insanların inkişafı üçün yaradıcı, müstəqil düşünən və inkişaf edən şəxsiyyət formalaşmalı, yetişdirilməlidir. İndi hər birimiz bilirik ki, Azərbaycan təhsilinin qarşısında duran ən əsas məsələlərdən biri yüksək mədəniyyətli, mütərəqqi dünyagörüşlü, insan hüquqları

Read More
HPIM6641
07 Sep

TƏLİM PROSESİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ MÜƏLLİMİN ROLU

Təlim prosesində şagirdlər bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnir, onlarda dünyagörüşü formalaşır, idrak və müstəqil işləmək qabiliyyətləri inkişaf edir. Bilik təlim prosesi məzmununun əsas aparıcı ünsürü sayılır. O, insanların obyektiv aləmi əks etdirən ümumiləşdirilmiş təcrübəsidir. Biliyin mənimsənilməsi faktların (hadisələrin, predmetlərin və s. ), anlayışların və nəhayət, qanunauyğunluqların öyrənilməsini təmin edir. Elementlər faktların və anlayışların əksəriyyəti ibtidai

Read More
IMG-20160517-WA0065
04 Aug

Onlar təbiətdə kökləri dərin torpağa işləyən ağac kimidirlər……….

Pedoqoji elmin və pedoqoji prosesin təşəkkülü. Onlar təbiətdə kökləri dərin torpağa işləyən ağac kimidirlər. Qədim Yunanıstanda varlıların uşaqlarını məktəbə aparıb gətirən insanlara PAYDAQOQOS adlandırmışlar. Zaman keçdikcə bu söz tədricən Pedaqogika sözü ilə əvəz olunmuşdur. Bu sözün mahiyyəti uşaqları məktəbə aparıb gətirəndən fərqli bir anlama çevrilmişdir. Bu günləri pedoqogika uşaqların tərbiyəsi haqqında, pedoqoji proses haqqında fikir,

Read More
onxett7
05 Apr

Qarabağ salnaməsi, Qarabağ zəfəri

Qarabağ bizimdir bizim olacaq. Erməniləri Araza, Kürə töküb boğacağıq.   Bir neçə gündür ki, cəbhə bölgəsində vəziyyət gərginləşib. Ordumuzun qüdrəti  nəticəsində Azərbaycan bir sıra itirilmiş mövqeylərini geri aldı. Bu hadisə Azərbaycanın hərb tarixində mühüm yer tutdu. Bu vaxt ərzində ordumuzda, xalqımızda xeyli ruh yüksəyliyi yarandı. Ali baş komandanın xüsusi göstərişi, Müdafiə Nazirinin əsgərlərə xüsusi qayğı

Read More
haziie
21 Jun

Əxlaq insan cəmiyyətinin mədəni inkişafının göstəricisidir

Xalq arasında “əxlaq” sözünün sinonimi ismətli, mərifətli, ədəbli, alicənablı, qanacaqlı, tərbiyəli kimi başa düşülür. Bir insanın zinəti onun tərbiyəsi və gözəl əxlaqıdır. Hər bir insan özünü mənəvi cəhətdən təmizləməli və pak etməlidir. Əxlaqı təmiz olan adama el arasında insan adamdır, mərifətlidir, əsil adamdır, qanacaqlıdır kimi sözlərə rast gəlirik. Əxlaq insan cəmiyyətinin mədəni inkişafının nəticəsidir. Yəni

Read More
21 Jun

Adət-Ənənələr bəşəriyyətin təkümül prosesinin nəticəsidir

Adət və ənənələr bəşəriyyətin təkamül prosesini özündə əks etdirir. Bütün dövrlərdə cəmiyyətin sosial-mənəvi və mədəni tərəqqisinin göstəricilərindən biri kimi çıxış edib. Araşdırmalardan belə qənaətə gəlmək olar ki,  bizim adət-ənənələrimiz lap Üst Paleolitdən bu günə kimi zənginləşərək, modernləşərək bizə gəlib çıxmışdır. Ən maraqlısı odur ki, adət-ənənələr o cümlədən bayram və mərasimlər insan həyatının sosial-mənəvi tərəflərini özündə

Read More
21 Jun

Nizami Gəncəvi yaradıcılığında insana məxsus keyfiyyətlərin təbliğ olunması

O, bütün xalqalara hörmət və ehtiramla yanaşır Azərbaycanın dahi sənətkarlarından biri, Azərbaycan klassik ədəbiyyatın banilərindən biri olan Nizami Gəncəvi ədəbiyyatımızn ən hümanist və beynəlmiləlçi şairidir. Onun əsərləri insana xidmət etmək, insanın haqqını qorumaq, insanı kainatda tutduğu mövqeye uyğun olaraq yaşamağa və işləməyə çağırmaq üçün yaradılmış bir sənət xəzinəsidir. Nizami sadə zəhmətkeş insanlaradan başlamış, alimlərə, sərkərdələrə,

Read More
21 Jun

Milli mənəvi dəyərlərin təbliğ olunmasında Şifahi xalq yaradıclığının rolu

Ədəbiyyatın birinci vəzifəsi insanı tərbiyə etməkdir. Ədəbiyyat insanın, cəmiyyətin hislərini, düşüncələrini, arzu və istəklərini obrazlı əks etdirən söz sənətidir. Bu söz sənətiinin ən inkişaf etmiş qolu Şifahi Xalq yaradıcılığıdır. Şifahi Xalq ədəbiyyatının birinci vəzifəsi insanı tərbiyə etməsi, özünü dərk etməsində, ləyaqətli vətəndaş kimi tərbiyə olunmasında Şifahi xalq ədəbiyyatı mühüm bir vasitədir. Bu dərin məna kəsb

Read More