Category Archives: Mənəviyyat

Qətran_Təbrizi
04 Aug

Təbriz yaxınlğında Şadiabad kəndində anadan olmuş şair və dilçi alim, farsdilli Azərbaycan saray ədəbiyyatının ilk görkəmli nümayəndəsi. XI əsrdə yaşamış Qətran Təbrizinin (1012–1081) ana dili dəri dili olmuşdur. Onun bizə gəlib çatmış “Divan”ı əsas etibarilə dövrün hökmdarlarına yazılmış mədhiyyə-qəsidələrdən ibarətdir. Qətran Təbrizi 1012-ci ildə Təbriz yaxınlığındakı Şadiabad kəndində anadan olmuşdur. Şairin tam adı Əbu Mənsur

Read More
4589_novruz_bayram_balaca
20 Mar

Novruz bayramı Azərbaycanın keçmiş tarixə, zəngin mədəniyyətə malik olmasını göstərir.

“Novruz” fars sözü olub, “yeni gün” deməkdir. Novruz bayramının mənşəyi qədimdir. İslam dini Yaxın Şərq və Orta Asiya ölkələrində yayıldıqdan sonra Ərəb xilafəti bu ölkələrin və xalqlarının İslama zidd olan adət-ənənələrə, bayramlara müsəlmanlığı qəbul edənlər tərəfindən riayət edilməsinin əleyhinə olmuşdur. Müxtəlif təriqətlərin, xüsusən də şiə təriqətinin nümayəndələri bu bayramı təbii və tarixi köklərindən ayırmağa, ona

Read More
1320077885_31.10
28 Feb

Azərbaycan İntibahı-Azərbaycanın inkişaf erasının ən pik nöqtəsi.

Azərbaycan İntibahı-Azərbaycanın inkişaf erasının ən pik nöqtəsi.   Elmin, incəsənətin coşqun inkişafı ilə səciyyələnən dövr.   Azərbaycanda intibah dövrü Avropa ölkələrinə nisbətən daha tez başlayıb. Orta əsrlərdə Azərbaycanın Şərq ölkələri ilə iqtisadi və siyasi əlaqələr qurması Azərbaycanın inkişaf etməsinə təsir etmişdir. Bundan əlavə Azərbaycan Türk mədəniyyətinin kəsişdiyi bir coğrafiyada Qafqazda yerləşməsi onun mədəni inkişafını daha

Read More
27 Feb

Azərbaycanda İbtidai memarlığın ilkin nümunələri

Azərbaycan ərazisində mağaraların sayı olduqca çoxdur. Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının ətəklərində, Talış dağlarında,Naxçıvan MR-da, Zəngilan, Kəlbəcər, Gədəbəy, Göygöl, Şamaxı və nəhayət Füzuli rayonu ərazisində aşkar edilmiş Azıx mağarası buna misal ola bilər. Belə mağaralarda aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, burada yaşamış ibtidai insanlar 1,5 milyon il öncə, yaşayışlarını mağaralardakı şəraitə uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində qalsalar da sonralar

Read More
27 Feb

Mir Möhsün Nəvvab Azərbaycan musiqi nəzəriyyəsinin görkəmli nümayəndələrindən biridir.

Mir Möhsun Nəvvab Qarabaği İlk yazılı musiqi nümunələrimiz isə XIII əsrə aiddir. XIII-XV əsrlərdə Yaxın və Orta Şərqin musiqi-nəzəri fikrinin inkişafı məhz Azərbaycanın iki böyük alimi və musiqiçisi Səfiəddin Urməvi (1217-1294) və Əbdulqadir Marağainin (1353-1435) adları ilə bağlıdır. Urməvinin yazdığı “Kitab əl-Ədvar” və “Şərəfiyyə” risalələri Azərbaycanda musiqi elminin əsasını qoymuş və onun gələcək inkişafı üçün

Read More
27 Feb

Azərbaycan xalq mahnıları Azərbaycanın zəngin musiqiyə məxsus olmasını sübut edir.

Xalq mahnıları Azərbaycan xalqının musiqi-poetik yaradıcılığının ən qədim və önəmli janrlarından olan mahnılarda onun pak, yüksək mənəviyyatı, daxili aləmi, arzuları, ümidləri parlaq şəkildə əks olunmuşdur. Azərbaycan xalq mahnıları mövzu və məzmunun müxtəlifliyinə, musiqi və poetik dilin aydınlığına, rəngarəngliyinə görə bir neçə janr qrupuna ayrılır. Onlardan əmək mahnılarını, mərasim mahnılarını, məişət (bura lirik mahnılar da daxildir)

Read More
24 Feb

Xocalı strateji cəhətdən daim ermənlərin diqqət mərkəzində.

7000 əhalisi olan Xocalı, Xankəndindən 10 km cənub-şərqdə, Qarabağ dağının sisiləsində və Ağdam–Şuşa, Əsgəran–Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. Qarabağdakı yeganə aeroport da Xocalıdadır. Ermənilərin Xocalıya əsas maraqları da Xocalının bu cür strateji mövqeyə malik olması ilə əlaqədar idi. Xocalı əhalinin tarixən məskunlaşdığı yerdir və qədim tarixi abidələr indiyə qədər qalmaqdadır. Xocalının yaxınlığında bizim e.ə. XIV-VII əsrlərə

Read More
24 Feb

İşidin, PkKnın, Talibanın indi etdiyi terorları düz 24 il bundan əvvəl Xocalıda erməni vandalları azərbaycan türklərinə qarşı törətdilər.

Xocalı soyqırımı — 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edərkən, etnik azərbaycanlılara qarşı baş vermiş soyqırımdır. Bu faciə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı baş vermiş ən dəhşətli hadisələrdən biridir. Bu soyqırım zamanı Azərbaycan xalqı minlərlə şəhid qurban vermişdir. 1992-ci il fevralın 25-dən

Read More
23 Feb

Bu gün SU çərşənbəsidir.

Qış nə qədər sərt, soyuq keçsə də, yazın nəfəsi duyulmaqdadır. Bir-birinə bağlanan günlər bizi mübarək Novruza qanadlandırır. Qədim və ulu bayramımız olan Novruz haqqında qaynaqlarda da maraqlı məlumatlar var. Hələ bineyi-qədimdən Şərq xalqları Novruzu bolluq, bərəkət, firavanlıq simvolu kimi əzizləyiblər. Xalq deyimlərində qış əsasən üç çillədən ibarətdir. Təsəvvürlərə görə birinci – Böyük çillə qışın başlanğıcından

Read More
Əlincə qalası
18 Feb

Uzun müddət yadelli işğalçılarına qarşı duruş getirən ƏLİNCƏ qalası.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında qala. Culfa rayonunda, Əlincəçayın sağ sahilində və eyniadlı dağın zirvəsindədir. Qədim mənbələrdə “Erincaq”, “Erincik”, “Alancik”, “Alınca”, “Alancuq” və s. kimi qeyd olunur. Əlincəqalanın adını tədqiqatçılar qədim türk dilində “düzənlik” mənasında işlədilən “alan” sözü ilə bağlayırlar. Bu, qalanın yerləşdiyi sahənin kiçik meydançaya bənzəməsi ilə əlaqədardır. Ispan diplomatı, Kastiliya kralı III Enrikonun 1403–06 -cı

Read More
Page 4 of 6« First...23456