Category Archives: Mənəviyyat

08 Aug

Həftəlik dərs cədvəlini tərtib edərkən bu metodik tələbləri gözləmək məqsədəuyğun hesab edilir:

  Tədris prosesinin nizama salınması normativ sənədlərə uyğun olmalıdır. Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin, ümumilikdə götürdükdə təhsil prosesinin təşkilində bir sıra sənədlərin düzgün tərtibi mühüm şərtdir. Bu proseslərin normal təşkilini təmin edən əsas normativ sənədlərdən biri dərs cədvəlidir. Təcrübə göstərir ki, bu normativ sənədlərdən biri dərs cədvəli hesab edilsə də hazırda bu sənədin bir normativ əsas

Read More
08 Aug

Hər bir xalqın ən böyük sərvəti onun milli-mənəvi dəyərləri, bu dəyərlərdən formalaşan adət-ənənələri, mədəniyyət nümunələridir.

Azərbaycan xalqının ailə ənənələri milli-mənəvi dəyərlərimizin ən etibarlı daşıyıcısıdır. Adət-ənənə və ya vərdiş Hər bir xalqın ən böyük sərvəti onun milli-mənəvi dəyərləri, bu dəyərlərdən formalaşan adət-ənənələri, mədəniyyət nümunələridir. Xoşbəxt o xalqdır ki, milli-dəyərləri ümumbəşəri insani dəyərlərlə üst-üstə düşür. Məsələn, bir çox Afrika və ya Latın Amerikası xalqlarının adət-ənənələrində həddən artıq açıq-saçıqlığa yol verilir ki, bu

Read More
psixologiya
10 Sep

Tərbiyə işini düzgün qurmaq və elmi əsasda idarə etmək üçün onun qanunauyğunluqlarını bilmək və tərbiyə fəaliyyətində nəzərə almaq lazımdır.

Tərbiyə işini düzgün qurmaq və elmi əsasda idarə etmək üçün onun qanunauyğunluqlarını bilmək və tərbiyə fəaliyyətində nəzərə almaq lazımdır. Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları dedikdə bu prosesə obyektiv şəkildə xas olan ən ümumi, mühüm və sabit əlaqələr, səbəb-nəticə asılılıqları başa düşülür. Bu qanunauyğun əlaqələrin öyrənilməsi və yığcam, məntiqi şəkildə ifadəsi sayəsində tərbiyə qanunları müəyyən edilir. Hazırda tərbiyə

Read More
19 Aug

Təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

QİYMƏTLƏNDİRİLƏN PEDAQOJİ PROSESLƏRİN TƏSNİFATI VƏ ONLARIN REALLAŞDIRILMASI İMKANLARI Qiymətləndirilən pedaqoji proseslərin təsnifatı Qeyd edildiyi kimi, pedaqoji proses, onun ayrı-ayrı sahələri və təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi olduqca mürəkkəb və çoxparametrlidir. Qiymətləndirmə prosesi öz məqsədindən, prosesdə iştirak edən müxtəlif tərəflərin (müəllimlərin, şagirdlərin, valideynlərin, yuxarı təhsil qurumlarının və s. ) işinin xüsusiyyətlərindən, qiymətləndirilən sahələrdən və onların işinin xarakterindən

Read More
Həsənoğlu
20 May

İzzəddin Həsənoğlu — XIII–XIV əsrlərdə yaşayıb, yaratmış, azərbaycan və farsca şeirlər yazmış sufi şairdir. Həsənoğlunun həyat və yaradıcılığı haqqında ilk məlumat XV əsrdə yaşamış təzkirəçi Dövlətşah Səmərqəndinin 1487-ci ildə tərtib etdiyi “Təzkirətüş-şüəra” əsərindən aşkar edilmişdir. İzzəddin Həsənoğlu XIII əsrin ikinci yarısında Xorasan vilayətinin Əsfərain şəhərində dünyaya gəlmiş və orada da yaşamışdır. Sufi şeyxi Raziyəddin Əli

Read More
10 Apr

Azərbaycan üç yüz illik ənənələri XIX əsrdə Aşıq Ələsgər (1821-1926) kimi qüdrətli xalq sənətkarının yetişməsinə təkan vermişdir. Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında lirik motivlə əxlaqi-didaktik motiv üzvi şəkildə bir-birinə qovuşmuşdur. Bu el sənətkarı özündən sonrakı aşıq ədəbiyyatının, eləcə də yazılı şeirin inkişafına böyük təsir göstərmişdir. 105 il ömür sürmüş aşığın yaradıcılığında bu dövrün bir çox tarixi hadisələri

Read More
mifologiya
10 Apr

Azərbaycan mifoloji mətnlərinin əksəriyyətində qədim türk mifoloji düşüncəsi aparıcı motiv kimi çıxış edir.

Azərbaycan ədəbiyyatının qaynağında zəngin və dərin məzmunlu Azərbaycan folkloru durmaqdadır. Mifoloji-bədii dünyagörüşün izləri folklorda və klassik ədəbiyyatda indi də özünü büruzə verməkdədir. Azərbaycan mifologiyası Qədim hind, Qədim yunan mifologiyası qədər sistemli və bütöv xarakter daşımır. Ancaq Azərbaycan folklorunqda Azərbaycan mifologiyasının izlərini aşkar etmək mümkündür. Bunlar daha çox kosmoqonik və mövsümi, eləcə də etnoqonik miflərin müəyyən

Read More
03 Feb

Uşaqdan onun üçün elədiklərinin əvəzini ödəməsini tələb eləmə.

Tərbiyədə 10 qızıl qayda 1. Gözləmə ki, uşağın sənin kimi, və ya sənin istədiyin kimi olsun. Ona sənin kimi yox özü kimi olmağı öyrət. 2. Uşaqdan onun üçün elədiklərinin əvəzini ödəməsini tələb eləmə.Sən ona həyat vermisən, o bunun hesabını necə ödəyə bilər? O, da başqasına həyat verəcək, başqası da digərinə və bu qayıtmayan minnətdarlıq qanunudur.

Read More
03 Feb

Aristotelin forma və materiya haqqında fəlsəfəsi.

Ümumiyyətlə, Aristotel fəlsəfəsində formaya xüsusi əhəmiyyət vermiş və o təbiətlə eyniləşdirilmişdir. Onsuz materiya yalnız bir imkandır (potensiyadır). Məsələn, daşların bir araya yığılması imkan verir ki, bina tikilsin (forma alsın). Ancaq, o bina tikilməzsə daşların bir araya yığılmasının heç bir mənası yoxdur. Deməli, imkanın varlığı əhəmiyyətli olsa belə, o həlledici amil deyildir. Hərəkət olmasa imkan keyfiyyətə

Read More
03 Feb

Deyerlerimiz.az saytı Fitret.az saytının məlumatını paylaşır. 1.Sizi xoşbəxt edə biləcək və həyatınızı dəyişdirə biləcək yeganə insan var; o da sizsiniz. 2. Qarşınıza çıxan kiçik şansları dəyərləndirdiyiniz halda, həyatınızı daha yaxşı bir nöqtəyə gətirə bilərsiniz. Bunun üçün ilk və bəlkə də ən çətin addım, özünüzə qarşı dürsüt olmaqdır. 3. Nə qədər stresli olduğunuzu və keçmişdə aldığınız

Read More
Page 1 of 612345...Last »