Daily Archives: March 30, 2019

idaer
30 Mar

Məktəbi idarəetmənin mahiyyəti, vəzifələri və xüsusiyyətləri

İdarəetmə ingilis sözü olub “ Management” rus dilində isə “Upravleniye” türk dilində isə “Yönetim” kimi tərcünə olunur. Lakin idarəetmə ilə menecment anlayışı eyni deyildir. İdarəetmə anlayışı daha geniçdir. Obrazlı desək, o dövlətin də, avtomobilində idarə olunmasını bildirir. Ümumiyyətlə, müasir idarəetmə nəzəriyyəsi XIX əsrin son 10 illiyində meydana gəlmişdir. Bu zamandan bəri bir çox iqtsiadi, mədəni

Read More
menecer
30 Mar

Ümumtəhsil müəssisələrinin idarəedilməsinin metod və üslubları

Ümumtəhsil müəssisələrinin idarəedilməsinin metod və üslubları Ümumilikdə idarəetmənin səmərəsi bu prosesdə tətbiq olunan metod və üslublarla sıx bağlıdır. Metod yunan sözü olub methodos sözündən törəmişdir, qarşılığında “nəyəsə nail olmaq” anlamındadır. İdarəetmənin metodları dedikdə, qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün idarəetmə obyektinə edilən təsir yolları, vasitələri başa düşülür. İdarəetmədə bir çox metodlar, üsullar və vasitələr vardır ki,

Read More
Malik
30 Mar

Yaxşı olar ki, dərsdinləmə planlaşdırılsın.

Malik Aranlının əziz xatirəsinə həsr olunur. Yazı Malik Aranlıya məxsusdur Dərs təlim və tərbiyənin təşkilat forması içərisində mərkəzi yer tutur. Eləcə də dərs bir tədbir vahidi kimi təlimin vəzifə, məzmun və üsullarını öz tərkibində birləşdirir. Ona görə də məktəblərimizdə dərsin təkmilləşdirilməsi həmişə didaktikanın aktual problemi olmuş, cəmiyyətimizin müxtəlif inkişaf mərhələsində dövrün ahənginə uyğun olaraq dərsə

Read More