Təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

QİYMƏTLƏNDİRİLƏN PEDAQOJİ PROSESLƏRİN TƏSNİFATI VƏ ONLARIN REALLAŞDIRILMASI İMKANLARI Qiymətləndirilən pedaqoji proseslərin təsnifatı Qeyd edildiyi kimi, pedaqoji proses, onun ayrı-ayrı sahələri və təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi olduqca mürəkkəb və çoxparametrlidir. Qiymətləndirmə prosesi öz məqsədindən, prosesdə iştirak edən müxtəlif tərəflərin (müəllimlərin, şagirdlərin, valideynlərin, yuxarı təhsil qurumlarının və s. ) işinin xüsusiyyətlərindən, qiymətləndirilən sahələrdən və onların işinin xarakterindən

Read More