Monthly Archives: June 2015

haziie
21 Jun

Əxlaq insan cəmiyyətinin mədəni inkişafının göstəricisidir

Xalq arasında “əxlaq” sözünün sinonimi ismətli, mərifətli, ədəbli, alicənablı, qanacaqlı, tərbiyəli kimi başa düşülür. Bir insanın zinəti onun tərbiyəsi və gözəl əxlaqıdır. Hər bir insan özünü mənəvi cəhətdən təmizləməli və pak etməlidir. Əxlaqı təmiz olan adama el arasında insan adamdır, mərifətlidir, əsil adamdır, qanacaqlıdır kimi sözlərə rast gəlirik. Əxlaq insan cəmiyyətinin mədəni inkişafının nəticəsidir. Yəni

Read More
21 Jun

Adət-Ənənələr bəşəriyyətin təkümül prosesinin nəticəsidir

Adət və ənənələr bəşəriyyətin təkamül prosesini özündə əks etdirir. Bütün dövrlərdə cəmiyyətin sosial-mənəvi və mədəni tərəqqisinin göstəricilərindən biri kimi çıxış edib. Araşdırmalardan belə qənaətə gəlmək olar ki,  bizim adət-ənənələrimiz lap Üst Paleolitdən bu günə kimi zənginləşərək, modernləşərək bizə gəlib çıxmışdır. Ən maraqlısı odur ki, adət-ənənələr o cümlədən bayram və mərasimlər insan həyatının sosial-mənəvi tərəflərini özündə

Read More
21 Jun

Nizami Gəncəvi yaradıcılığında insana məxsus keyfiyyətlərin təbliğ olunması

O, bütün xalqalara hörmət və ehtiramla yanaşır Azərbaycanın dahi sənətkarlarından biri, Azərbaycan klassik ədəbiyyatın banilərindən biri olan Nizami Gəncəvi ədəbiyyatımızn ən hümanist və beynəlmiləlçi şairidir. Onun əsərləri insana xidmət etmək, insanın haqqını qorumaq, insanı kainatda tutduğu mövqeye uyğun olaraq yaşamağa və işləməyə çağırmaq üçün yaradılmış bir sənət xəzinəsidir. Nizami sadə zəhmətkeş insanlaradan başlamış, alimlərə, sərkərdələrə,

Read More
21 Jun

Milli mənəvi dəyərlərin təbliğ olunmasında Şifahi xalq yaradıclığının rolu

Ədəbiyyatın birinci vəzifəsi insanı tərbiyə etməkdir. Ədəbiyyat insanın, cəmiyyətin hislərini, düşüncələrini, arzu və istəklərini obrazlı əks etdirən söz sənətidir. Bu söz sənətiinin ən inkişaf etmiş qolu Şifahi Xalq yaradıcılığıdır. Şifahi Xalq ədəbiyyatının birinci vəzifəsi insanı tərbiyə etməsi, özünü dərk etməsində, ləyaqətli vətəndaş kimi tərbiyə olunmasında Şifahi xalq ədəbiyyatı mühüm bir vasitədir. Bu dərin məna kəsb

Read More
09 Jun

Bir atanın səmimi etirafı

(Yazıçı L.İ.Larnın “Tərbiyəvi Xəbərdarlıq” əsərindən məqalə)   “ Əziz balam, qulaq as! Sən öz yatağında mışıl-mışıl yatan zaman bu kəlmələri sənə deyirəm. Sən öz balaca əlinin birini sinənə, o birisini isə başının altına qoyub yatıbsan. Mənsə gizlincə sənə tamaşa edir, öz səhvlərim haqqında dərin-dərin düşünürəm. Övladım! Doğrusu, sənə qarşı kobudluq etmişəm.Həmişə səni ayaqqabılarının çirkli olduğuna

Read More
09 Jun

6-9 yaşında olan usaqların valideynləri bunları unutmamalıdır.

Valideynlər uşağa yaxşı bir nümunə olmalıdırlar. Davamlı yalan danışan, küfr edən, uşaqların yanında insanların zəifliklərini və eyblərini açıqlayan valideynlərin uşaqlarının da bu davranışları sərgiləmələri təbii bir haldır. Bu səbəbdən ata və analar öz əziz övladlarının yanında çıxış edərkən, danışarkən diqqətli olmalıdırlar. Əgər istəyiriksə cəmiyyətə gözəl əxlaqi xüsusiyyətlərə sahib övlad təqdim edək, onda gərək gözəl sözlər

Read More
09 Jun

Təlim tərbiyədə istifadə olunan 10 olmaz .

Müəllimlər şagirdlərə müqəddəs milli vətənpərvərlik keyfiyyətlərini aşılayarkən onların qəlbində məhəbbət və düşmənə nifrət qığılcımını yandırır, onlarda mübarizliyi tərbiyə edirlər.Qabaqcıl məktəblərdə işgüzar müəllimlər şagirdlərdə valideynlərə, qohumlara və yaxınlara məhəbbət tərbiyə edərkən on olmaz xüsusi əhəmiyyət verirlər. Həmin on olmaz bunlardır:   1.İşsiz qalmaq olmaz.İnsanın əlini işsiz, başını fikirsiz qoymaq olmaz.İnsanın mənəviyyatı bu vaxt pozulur. 2.Qocalara və

Read More
09 Jun

Tənbeh və təşviq

Tərbiyə xüsusi metodları olan bir prosesdir. Bu metodlar diqqətlə yerinə yetirilməlidir. Uşaq hadisələrin nəticəsini görməyə qadir deyil. Ona görə tənbeh və təşviqə ehtiyacı var. Uşaq nəticəsi pis olan, lazımsız bir işə meyl etdikdə, onu mütləq tənbehlə, ağılla bu yoldan uzaqlaşdırmaq, düzgün, təmiz işlərə isə maraqlandırmaq, bu cür əməllərə təşviq etmək lazımdır. Ailədə uşaqla rəftarda valideynlər

Read More
09 Jun

Tərbiyə haqqında dahi şəxslərin aforizmləri

Ovlad-usaq haqında Doyməklə usagı yalniz korlamaq olar. Aristotel. 2.Usaqlarına susmağı öyrət, danısmağı onların özləri də öyrənə bilərlər. B. Franklin. 3. Namaz qılarkən onu uzatmaq istəyirəm; lakin kiçik bir uşağın ağlamasını eşidəndə namazımı uzatmıram, çünki onun ağlar sesini eşidən ananın nə hala düşdüyünü çox yaxşı bilirəm. Hz. Məhəmməd. 4. Övladlarınız arasında oğlanla qiza fərq qoymayın, fərq qoymaq

Read More
09 Jun

Uşaqların tərbiyəsində 20 ən vacib məsələ

Uşaqları ərköyün böyütməyin. Uşaqları ərköyün böyütmək onları zəif, iradəsiz, özbaşına və inadcıl edir. Bu tip uşaqlar öz pis işləri ilə valideynlərinə əziyyət verir və onları saysız-hesabsız çətinliklərlə qarşılaşdırırlar. Ərköyün böyümüş uşaqlar daha iki böyük bəlaya düçar olurlar: a) Bu tip uşaqlar valideynlərindən gördükləri nəvazişi cəmiyyətdəki insanlardan da umurlar. Hamının onlara hörmət edib, istəklərini sözsüz yerinə

Read More
Page 1 of 212